ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศิริกัลยา อุปนันท์
อีเมล : sirikanyaopanan@gmail.com
ที่อยู่ : 247 หมู่ 8 ตำบล/แขวง : สันติสุข
อำเภอ/เขต : พาน จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120

กล้วยตากโชคชัย (350 กรัม)

กล้วยตากโชคชัย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : กล้วยตากโชคชัย (350 กรัม)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียบนวิสาหกิจชุมชน 6-57-05-04/1-0097
2 คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 57-2-05662
3 คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(ต่อ) 57-2-05662
4 อย. 57-2-05662-6-0001

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 กล่อง ค่าจัดส่ง 50 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี