นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และ แอพลิเคชั่น DGTFarm ที่ดำเนินการโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย มกอช. ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และ แอปพลิเคชัน DGTFarm โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการฯ (“ผู้ใช้”) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก และผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) จะชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อในส่วนท้ายของนโยบายนี้


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 มกอช. จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มกอช. จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ มกอช. เก็บรวบรวมอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

(2) เพื่อยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

(3) เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ที่ท่านอาจได้ลงทะเบียนไว้กับเรา

(4) เพื่อแสดงชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของท่านบนแฟลตฟอร์ม (รวมถึงการแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ท่านอาจโพสต์)

(5) เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล การดำเนินการบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

(6) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นติดต่อสื่อสารหรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของท่านบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

(7) เพื่อการบริหารจัดการ ตรวจสอบ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน การขอใบเสนอราคา การจับคู่ซื้อ-ขายสินค้า การลงขายสินค้า การจัดส่งสินค้า หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

(8) เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการทางกฎหมาย

• เพื่อตรวจสอบตัวตนในการตรวจจับการทุจริต

• เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ใด ๆ ที่ท่านได้อัปโหลดลงในเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

• เพื่อจัดเก็บ สำรอง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายภายในหรือตามที่กฎหมายกำหนด

• เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นใดของ มกอช. การฉ้อโกง การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการของท่าน

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ หรือในกรณีอื่นใดตามที่ มกอช. เห็นสมควร

• เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น

(9) เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และ แอปพลิเคชัน DGTFarm ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต โดย มกอช. อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อจัดส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ มกอช. หรือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(10) เพื่อทำการส่งเสริมการขายโดยใช้ข้อมูลเนื้อหาที่ท่านสร้างหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm มาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดของการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และแอปพลิเคชัน DGTFarm

(11) เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็น ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการบนเว็บไซต์ DGTFarm (www.dgtfarm.com) และ แอปพลิเคชัน DGTFarm

(12) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ โดย มกอช. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.3 มกอช. จะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม มกอช. จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การการประมวลข้อมูลนั้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 มกอช. จะ/อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มกอช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ มกอช. เก็บรวบรวม ได้แก่

- ชื่อ-นามสกุล

- ที่อยู่ปัจจุบัน

- อีเมล

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- หมายเลขโทรศัพท์

- ชื่อร้านค้า

- ที่อยู่ร้านค้า

- พิกัดร้านค้า

- ใบรับรองมาตรฐาน

- บัญชีธนาคาร

- หมายเลขพร้อมเพย์

- รูปภาพ หรือเสียง หรือวิดีโอ ที่ท่านได้อัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของเรา

- ข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้า เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

- ข้อมูลการใช้งาน การเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อมูลเชิงสถิติ

- วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก

- ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


4. การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

มกอช. มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ มกอช. ส่งไปยังโปรแกรม Web Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” จะทําให้สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม Web Browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป ทั้งนี้ มกอช. จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ มกอช. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ มกอช. ต่อไป


6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มกอช. อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น มกอช. จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการแพลตฟอร์ม DGTFarm ของ มกอช.


7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ใช้มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมกับ มกอช. ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อยู่กับ มกอช. อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ถอนความยินยอมของผู้ใช้ มกอช. อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้

7.2 ผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และขอให้ มกอช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้

7.3 ผู้ใช้มีสิทธิในการขอให้ มกอช. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

7.4 ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้ มกอช. ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.5 ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องขอให้ มกอช. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นไปยังองค์กรอื่น

7.6 ผู้ใช้มีสิทธิที่จะคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้ มกอช. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.7 ผู้ใช้มีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหากเชื่อว่า มกอช. ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อ มกอช. ตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในข้อ 9


8. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ท่านสามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อ มกอช. เพื่อถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในข้อ 9

8.2 ในการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นการ deactivate สถานะสมาชิก มีผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก

8.3 โปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ยกเลิกสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกขอข้อมูลตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย


9. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มกอช. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ มกอช. ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ มกอช. ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้


ที่อยู่ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-2277

Email : itc@acfs.go.th