การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561

 (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm

แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2018-12-19

ดาวน์โหลดเอกสาร