โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM


ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร​

 

ห้องประชุมโรงแรงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2018-06-20