โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace) ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) จัดอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560  ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

 

ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

2017-01-09

ดาวน์โหลดเอกสาร