อบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น

โรงแรมประตูน้ำ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

2016-12-20