DGTFarm

ต้องการขาย

ตลาดเกษตรอินทรีย์

สินค้าเกษตรที่มีขั้นตอนการผลิตตามหลักธรรมชาติบนพื้นที่เกษตรที่ไม่มีสารพิษและสารเคมีปนเปิ้อน

เข้าตลาด

ตลาดเกษตรปลอดภัย GAP

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมี หรือมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

เข้าตลาด

ตลาดสินค้า QR Trace

สินค้าเกษตรที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาได้จาก QR Code ที่ติดมาบนตัวสินค้า

เข้าตลาด

ตลาดเกษตรชุมชน

สินค้าเกษตรที่เกษตรกรกำลังยื่นขอการรับรองมาตรฐาน

เข้าตลาด

ตลาด Q Canteen

แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบปลอดภัย โครงการโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen)

เข้าตลาด